Lisätietoja evästeistä ja Tietosuojaseloste


www.viherlaaksonapteekki.fi -sivustolla käytetään vain välttämättömiä evästeitä, jotka ovat 
pakollisia sivujen toiminnan kannalta. Käyttäjä voi halutessaan selainohjelmansa asetuksista valita 
eväste-toiminnon poiskytkemisen. Emme kuitenkaan voi taata, että alustamme toimivat moitteetta 
evästeiden pois kytkemisen jälkeen, sillä evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden 
asianmukaiselle toimimiselle. Evästeiden käyttö ei tallenna yksittäisten käyttäjien tietoja.

————————————————————————————-

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 15.11.2021
Päivityspvm 25.3.2024 (versio 2)
Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteiden tiedot (HetiL 10 §) että rekisteröidyille 
annettava
informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL 24 §). Lomake on yhteisesti Viherlaakson apteekin 
ja Suomen apteekkituotteet Oy:n tietosuojaseloste.

1. APTEEKIT JA OSAKEYHTIÖ

Viherlaakson apteekki
Kuusiniementie 2
02710 Espoo
p. 050 471 2990
Suomen apteekkituotteet Oy
Kuusiniementie 2
02710 Espoo
p. 050 471 2990

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Kirsi Yritys
Apteekkari
p. 050 471 2990

3. REKISTERIEN NIMET

– Lääkemääräysrekisteri (Viherlaakson apteekki ja Suomen apteekkituotteet Oy)
– Annosjaeltavien lääkkeiden lääkekorttirekisteri (Viherlaakson apteekki ja Suomen apteekkituotteet 
Oy)

– Annosjaeltavien lääkkeiden tilauslistarekisteri (Viherlaakson apteekki ja Suomen apteekkituotteet 
Oy)

– Apteekkisopimusrekisteri (Viherlaakson apteekki)

– Tiliasiakasrekisteri (Viherlaakson apteekki ja Suomen apteekkituotteet Oy)
– Asiakkuuden hallintarekisteri (Viherlaakson apteekki ja Suomen apteekkituotteet Oy)

– Tilausliittymärekisteri (Viherlaakson apteekki ja Suomen apteekkituotteet Oy)

– Kameravalvontarekisteri (Viherlaakson apteekki ja Suomen apteekkituotteet Oy)

– Myrkyllisten tai erittäin myrkyllisten kemikaalien luovuttamisrekisteri: (Viherlaakson apteekki 
ja Suomen apteekkituotteet Oy)

– Huumausainerekisteri (Viherlaakson apteekki)

– Erityislupa- ja määräaikaisen erityislupavalmisteen rekisteri (Viherlaakson apteekki)

– Tuotevirhe- ja tuotevirhe-epäily rekisteri (Viherlaakson apteekki ja Suomen apteekkituotteet Oy)

– Kanta-asiakasrekisteri (Viherlaakson apteekki ja Suomen apteekkituotteet Oy)

- Lista henkilöistä, jotka voivat noutaa asiakkaan lääkkeet ja ei-lääkkeelliset itsehoitotuotteet 
apteekista (Viherlaakson apteekki ja Suomen apteekkituotteet Oy)

MUUT:

– Apteekin verkkosivut (Viherlaakson apteekki ja Suomen apteekkituotteet Oy)

– Kelan suorakorvaus, toimeentulolaskutus, vakuutusyhtiöt ja työpaikkakassat (Viherlaakson apteekki 
ja Suomen apteekkituotteet Oy)

– Schengen-todistukset (Viherlaakson apteekki)

– Laskujen perintä ja luottotiedot (Viherlaakson apteekki ja Suomen apteekkituotteet Oy)

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lääkemääräysrekisteri:

Rekisteri sisältää tiedot apteekista toimitetuista lääkemääräyksistä sekä tiedot sellaisista 
ostokerroista, joista asiakas on saanut lääkekorvauksen apteekin kautta apteekkien ja Kelan välisen 
suorakorvaussopimuksen perusteella. Asiakkaan ollessa laskutusasiakas kirjataan myös 
laskutustiedot.

Rekisterin ylläpitäminen perustuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

Lääkelaki 395/1987, 57 § Sairausvakuutuslaki 1224/2004, 15 luku 9 §
Sairausvakuutuslaki 1224/2004, 19 luku 1 § Annosjaeltavien lääkkeiden lääkekorttirekisteri:
Apteekin tarjoamaa annosjakelupalvelua käyttävä asiakas saa lääkkeensä apteekista koneellisesti 
pakattuna kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Palvelu perustuu apteekin ja asiakkaan 
(henkilö- kaupunki ja/tai yritysasiakas) väliseen sopimukseen.

Rekisteri on perustettu annosjakelussa olevien asiakkaiden lääkekorttien säilyttämiseksi. 
Lääkekorteissa on asiakkaiden nimet, henkilötunnukset ja asiakkaiden voimassa oleva säännöllinen ja 
tarvittaessa käytettävä lääkitys. Annoskortit tarvitaan, että voidaan tilata kunkin asiakkaan 
voimassa oleva lääkitys alihankkijalta.

Annosjaeltavien lääkkeiden tilauslistarekisteri:

Apteekin tarjoamaa annosjakelupalvelua käyttävä asiakas saa lääkkeensä apteekista koneellisesti 
pakattuna kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Palvelu perustuu apteekin ja asiakkaan 
(henkilö- kaupunki ja/tai yritysasiakas) väliseen sopimukseen.

Rekisteri on perustettu annosjakelussa annosjaeltavien lääkkeiden tilauslistojen säilyttämiseksi. 
Henkilötiedot tarvitaan, että voidaan tehdä tarvittavat muutokset oikealle henkilölle.

Apteekkisopimusrekisteri:

Apteekkisopimus on kirjallinen sopimus, jonka tavoitteena on hyödyttää potilaita,
joilla on päihde- tai lääkeriippuvuus ja siihen on lääkehoito, yleensä suunnitelmallisessa 
vieroitustarkoituksessa. Sopimusta voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevästi estämään riippuvuuden 
muodostumista potilailla, jotka käyttävät pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä (ns. 
pkv- lääkkeitä) tai huumausaineita ja psykotrooppisia aineita sisältäviä lääkevalmisteita (Fimean 
luettelot pkv- lääkevalmisteista sekä huumausaineita ja psykotrooppisia aineita sisältävistä 
lääkevalmisteista). Sitä voidaan käyttää myös potilailla, joilla on hoidollisesta syystä tarpeen 
rajata näiden lääkkeen saantia tai kun potilaalle määrätään väärinkäyttöön soveltuvia 
lääkevalmisteita.

Sopimuksen osapuolet ovat pkv-lääkehoidossa oleva potilas ja häntä hoitava lääkäri. Lisäksi 
valitulla sopimusapteekilla on tärkeä rooli yhteistyössä sopijaosapuolien kanssa.

Allekirjoittamalla sopimuksen potilas sitoutuu vain yhden lääkärin tai hoitopaikan pkv-lääkehoitoon 
ja käyttämään vain yhtä apteekkia noutaessaan pkv-lääkkeitä tai muita sopimuksen piiriin
kuuluvia lääkkeitä. Tiliasiakasrekisteri:
Tiliasiakasrekisteri sisältää asiakkaiden ja/tai edunvalvojien henkilö- ja osoitetiedot sekä 
tarvittaessa suoraveloitustiedot. Rekisteriä käytetään apuna lääkkeiden ja muiden 
apteekkituotteiden toimitusta varten sekä tiliasiakkaan laskutukseen liittyen.

Asiakkuudenhallintarekisteri:

Farmaseuttisessa asiakaspalvelussa käytetään lääkeneuvonnan tukena lääketoimitusten tiedonhallinnan 
työkalua, jossa yhdistyvät asiakkuudenhallinta sekä erilaiset farmaseuttisessa työssä tarvittavat 
tietokannat. Asiakkuudenhallinta käyttää hyväkseen lääkemääräysrekisterin tietokantaa ja auttaa 
farmaseuttista henkilökuntaa havaitsemaan muun muassa lääkeaineiden haitallisia yhteisvaikutuksia.

Tilausliittymärekisteri:

Tilausliittymä on tarkoitettu hoitoyksikön, asiakkaan ja apteekin väliseksi tilauskanavaksi. 
Tilausliittymän kautta hoitoyksikkö tai asiakas tilaa asiakkaansa lääkkeet ja muut tuotteet.

Tilausliittymä on sähköinen, internetin välityksellä toimiva tilaustenvälitysjärjestelmä, jolla 
korvataan ja systematisoidaan apteekkien ja ns. suurtilausasiakkaiden välinen puhelin-, fax, 
sähköposti- ja tilausliikenne. Järjestelmää käyttävät apteekin lisäksi apteekin asiakkaina olevat 
tilausasiakkaat kuten hoitokodit ja kotisairaanhoidon yksiköt sekä yksityisasiakkaat. Järjestelmän 
tietotokannan tiedot ovat lääke- ja potilastietoja, joiden sisällön saantiin on oikeus vain siihen 
valtuutetuilla henkilöillä.

Kameravalvontarekisteri:

Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoite on rikosten ennalta estäminen. Tavoitteena on myös oman 
henkilökunnan turvallisuuden ja oikeusturvan takaaminen, samoin apteekin halussa olevan omaisuuden 
ja

tiedon suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä 
tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.

Myrkyllisten tai erittäin myrkyllisten kemikaalien luovuttamisrekisteri:

Apteekilla on lakiin perustuva tehtävä rekisteröidä myrkyllisten kemikaalien luovuttaminen. 
Huumausainerekisteri:
Apteekilla on Huumausainelakiin 373/2008 30§ perustuva tehtävä rekisteröidä huumausaineiden 
luovuttaminen huumausainekirjanpitoon seurantalomakkeille.

Erityislupa- ja määräaikaisen erityislupavalmisteen rekisteri:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi myöntää lääkelaissa tarkoitetun erityisluvan, jos 
yksittäisen potilaan taikka eläimen tai eläinryhmän hoitoon ei ole käytettävissä muuta hoitoa tai 
kun tällaisella hoidolla ei saatu toivottavaa tulosta. Kun erityislupahakemus toimitetaan 
apteekkiin, apteekki hakee näissä tapauksissa lääkärin tai eläinlääkäri tekemällä ja 
allekirjoittamalla erityislupahakemuksella lääkealan- turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta lupaa 
tällaisen valmisteen toimittamiseksi.

Tuotevirhe- ja tuotevirhe-epäily rekisteri:

Tuotevirheellä tarkoitetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen mukaisesti tässä 
yhteydessä apteekissa, valmistetussa ja sieltä luovutetussa, ihmis- tai eläinkäyttöön tarkoitetussa 
lääkkeessä tai sen pakkauksessa esiintyvää laatupoikkeamaa, joka koskee koko erää, sen osaa tai 
yksittäistä pakkausta.
Määräystä sovelletaan myös tilanteissa, jolloin lääkevalmisteeseen sisältyvän lääke- tai apuaineen 
CEP (Certificate of the European Pharmacopoeia) on lakannut olemasta voimassa tai lääkkeen 
valmistuspaikka ei täytä lääkkeiden hyvien tuotantotapojen (GMP) vaatimuksia. Lisäksi määräystä 
sovelletaan lääkkeiden laillisessa jakeluketjussa havaittavissa lääkeväärennöstapauksissa. 
Tuotevirheet jaotellaan kolmeen eri luokkaan (Luokat 1-3) sekä muihin tuotevirheisiin.

Kanta-asiakasrekisteri:

Apteekki kuuluu Hyvän mielen apteekkien apteekkiketjuun. Kanta-asiakasrekisteri on apteekin 
tietojärjestelmässä. Asiakkaat saavat ostokertymäalea ei-lääkkeellisistä tuotteista. Viherlaakson 
apteekin kanta-asiakasjärjestelmä muuttui 1.6.2023 apteekin liittyessä Hyvän mielen apteekkien 
apteekkiketjuun. Vanhoja apteekin kanta-asiakkaita tiedotettiin kanta-asiakasjärjestelmän 
muutoksesta apteekissa reseptiasioinnin yhteydessä vuoden 2023 aikana ja tarjottiin mahdollisuutta 
liittyä uuteen kanta- asiakasjärjestelmään. Vanhat kanta-asiakkaat eivät automaattisesti liittyneen 
uuteen kanta- asiakasjärjestelmään.

Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen.

Apteekki käsittelee henkilötietoja henkilön allekirjoittaman kanta-asiakassopimuksen perusteella.

Kun asiakas on liittynyt kanta-asiakkaaksi allekirjoittamalla sopimuksen, olemme pyytäneet häneltä 
suostumusta markkinointiin koskien apteekkiketjun tiedotteita ja tarjouksia. Markkinointi tapahtuu 
pääasiassa kanta-asiakaspostin ja sähköpostin välityksellä. Tiedotteet ja tarjoukset tulevat 
asiakkaalle suoraan apteekkiketjulta ja/tai apteekilta.

Rekisterin tarkoitus on Viherlaakson apteekin kanta-asiakasrekisterin ylläpito. Rekisteriä 
käytetään erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä, joita voi olla markkinoinnin 
kohdentaminen, sähköpostiviesti, kirje, tekstiviesti ja muut markkinointiviestit. 
Kanta-asiakasrekisterin avulla seuraamme asiakkaan ostokertymää, jonka perusteella hän saa erikseen 
kanta-asiakassopimuksessa määritetyistä ostoistaan alennuksia.

Apteekkiketjun toimistolta viestitään kanta-asiakkaille kampanjoista ja tarjouksista. Viestiminen 
tapahtuu sähköpostitse ja/tai tekstiviestitse. Asioinnin yhteydessä kertyviä osto- ja 
asiointitietoja voidaan hyödyntää markkinoinnin kohdentamisessa myös apteekin tietojärjestelmiä 
hyväksi käyttäen. Kanta-asiakastietoja käsitellään asiakkaan asioinnin yhteydessä, 
markkinointitoimenpiteiden yhteydessä ja muihin asiakkuuteen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Apteekki ja Hyvän mielen apteekit Oy toimivat apteekin ja koko apteekkiketjun sähköisen kanta- 
asiakasviestintäjärjestelmän ylläpitäjänä. Hyvän mielen apteekit Oy toimii apteekin alihankkijana 
kanta- asiakasohjelman teknisen toteutuksen osalta ja on näin ollen tietosuojalainsäädännön 
tarkoittama henkilötietojen käsittelijä liittyen sähköiseen markkinointiin.


Liittyessäsi kanta-asiakasohjelmaamme Hyvän mielen apteekit Oy:n ylläpitämien internet-sivujen 
välityksellä, olemme pyytäneet sinulta suostumustasi henkilötietojesi käsittelemiseksi. Kysyimme 
samalla, saammeko lähettää sinulle mainoksia sähköpostitse tai muulla tavalla. Voit peruuttaa nämä 
suostumukset henkilötietojesi käsittelemiseksi milloin tahansa.


Apteekki säilyttää kanta-asiakkaiden henkilötietoja toistaiseksi. Apteekki sitoutuu poistamaan 
henkilötiedot rekisteristä, jos asiakas purkaa kanta-asiakassopimuksen. Apteekki säilyttää 
henkilötietoja niin kauan kuin se on henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi tarpeellista.

Lista henkilöistä, jotka voivat noutaa asiakkaan lääkkeet ja ei-lääkkeelliset itsehoitotuotteet 
apteekista:

Apteekki tarkistaa listasta, että asiakkaan lääkkeitä hänen nimellänsä tulleen hoitajan tai muun 
vastaavan henkilön tiedot löytyvät henkilölistasta, jossa kyseinen henkilö on valtuutettu noutamaan 
apteekista asiakkaan lääkkeitä tai muita ei-lääkkeellisiä itsehoitotuotteita.

Verkkosivut:

Apteekkimme verkkosivuilla käytetään vain välttämättömiä evästeitä, jotka ovat välttämättömiä 
sivujen toiminnan kannalta.

Evästeiden käyttö on täysin sallittua ja tavallista, mutta tietosuoja-asetuksen mukaan niistä on 
kerrottava www.sivujen käyttäjälle. Evästeistä ilmoitetaan käyttäjälle ensimmäisen sivustovierailun 
yhteydessä pop-up- viestillä.


Verkkosivuillamme on palautelaatikko. Palautelaatikon kautta asiakkaamme voivat jättää meille 
palautetta toiminnastamme.

Kelan suorakorvaus, toimeentulolaskutus, vakuutusyhtiöt ja työpaikkakassat:

Kela velvoittaa apteekkeja sähköisesti tarkistamaan asiakkaan oikeuden suorakorvaukseen Kelan 
suorakorvaustietojen kyselypalvelusta jokaisen lääkeoston yhteydessä (Apteekkien SV-ohjeet). 
Apteekki vähentää samalla lääkeostojen hinnasta Kelan ja vakuutusyhtiön tai työpaikkakassan 
maksamia korvauksia. Kun apteekissa haetaan sähköisesti asiakkaan suorakorvaustietojen 
kyselypalvelusta tietoja asiakkaan suorakorvaukseen liittyen saavat apteekit sähköisesti samalla 
tiedon mahdollisesta maksusitoumuksesta (toimeentulolaskutus). Maksusitoumus näkyy apteekeissa 
päätöksen myöntämistä seuraavana päivänä.

Schengen-todistukset:

Apteekilla on lakiin perustuva tehtävä myöntää Schengen-todistuksia.
Schengen-sopimuksessa säädetään todistuksesta, jolla yksityishenkilön tulee osoittaa mukanaan 
kuljettamiensa huumaavien tai psykotrooppista ainetta sisältävien lääkkeiden tarpeellisuus

matkustaessaan Schengen-alueella. Apteekki voi antaa todistuksen Suomessa vakituisesti asuvalle 
henkilölle.

Laskujen perintä ja luottotiedot:

Tiliasiakkaiden perustamisen yhteydessä apteekin tiliasiakasohjelmaan tarkistetaan asiakkaan 
luottotiedot palvelun tarjoajalta Ropo Capital Oy:ltä.

Apteekki tarjoaa asiakkailleen laskutuspalvelua, jonka toteuttaa apteekin alihankkija Ropo Capital 
Oy. Ropo Capital lähettää asiakkaille laskut ja perintälaskut apteekin puolesta. Laskutuspalvelu 
perustuu asiakkaan suostumukseen.

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

•  Laskutus ja maksuvalvonta, johon kuuluvat myös myyntireskontratietojen seuranta ja ylläpito sekä 
tietoja kirjanpitoaineistosta ja maksuliikenteestä
•  Ammattimaiseen perintätoimeksiantojen hoitamiseen vapaaehtoisessa ja oikeudellisessa perinnässä 
sekä perintäasioihin liittyvissä riita-, rikos- ja konkurssi-, velkajärjestely-, yrityssaneeraus- 
ja hakemusasioissa, sekä muissa perintään liittyvissä tehtävissä
•  Raportointiin, seurantaan, valvontaan, koulutukseen, liiketoiminnan ja palveluiden testaamiseen 
ja kehittämiseen, palvelutapahtumien todentamiseen, konsultointiin ja asiakassuhteen hoitoon 
liittyvissä tilanteissa. Esimerkiksi puhelintallenteita käytetään asiakaspalvelun kehittämiseksi 
sekä asiakastapahtumien varmistamiseksi.
•  Riskienhallintaan ja väärinkäytösten estämiseksi
•  Luottotietotoiminnan harjoittajan luottotietorekisteristä peräisin olevien luottotietojen 
tallentaminen ja välittäminen toimeksiantajina toimiville sopimusasiakkaille luottotietolain 
säännösten mukaisesti sekä luottotietojen käyttäminen perintätoimenpiteistä päättämiseksi
•  Profilointia ja automaattista päätöksentekoa varten. Profilointia käytetään muun muassa 
perintään edenneiden velkojen maksutapatiedon keräämiseen sekä maksukyvyn arviointiin ja 
automaattista päätöksentekoa puolestaan maksutapatiedon perusteella saatavan soveltuvimman 
perintätoimen ajankohdan ja tavan valintaan. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko ei aiheuta 
rekisteröidylle oikeusvaikutuksia eikä muitakaan vastaavia merkittäviä vaikutuksia
•  Lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi muun muassa viranomaisselvitysten 
laatimiseksi.
•  Ropo Capitalin palveluihin liittyviin tutkimuksiin.

Rekisteröidystä käsitellään vain tarkoituksen ja asian hoitamisen kannalta tarpeellisia 
henkilötietoja.

Rekisteröityjä tietoja käytetään myös ammattimaiselle perinnänharjoittajalle laissa säädettyjen 
velvoitteiden toteuttamiseksi sekä rekisterinpitäjän harjoittamassa tilastoimistarkoituksessa, 
jolloin tietoja käytetään niin, että niitä ei voida tunnistaa tiettyjä henkilöitä koskeviksi.

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

•  Sopimus, jonka osapuolena rekisteröity on, täytäntöönpaneminen ja toimeksiantajan ja/tai Ropon 
oikeutettu etu saada maksusuoritus, korot ja perintäkulut
•  Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteet. Tietyt rekisteröidyn haluamat toimet häneen 
kohdistuvaa laskutusta ja perintää koskien saattavat vaatia häntä antamaan henkilötietoja, joita 
ilman kyseisiä toimia ei voida toteuttaa joko lainsäädännön velvoitteista tai sopimukseen 
perustuvista vaatimuksista.

5. REKISTERIIN TALLETETUT TIEDOT

Lääkemääräysrekisteri:

Lääkemääräysrekisteriin tallentuu asiakkaan nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, korvaukseen 
oikeuttavat sairausnumerot, työpaikkakassan jäsenyys ja veteraanimerkintä.

Rekisteriin tallentuva myös asiakkaalle toimitetun lääkkeen nimi, vahvuus, pakkauskoko ja 
tuotenumero tai apteekissa valmistetun lääkkeen koostumus, tieto lääkevaihdosta poikkeamisesta, 
lääkkeen kokonaismäärä reseptissä, toimitettu ja jäljelle jäävä määrä, hinta, lääkekorvauslaji, 
erityiskorvattavista ja rajoitetusti korvattavista sekä lisäkorvattavista lääkkeistä edellisen 
toimituksen päivämäärä ja toimitettu lääkemäärä, korvauksen perusteena oleva lääkkeen määrääjän 
reseptiin kirjaama lisäselvitys, käyttöohje, lääkkeen määrääjän nimi ja yksilöintitunnus, 
ammattioikeutta koskevat tiedot lääkemääräyksen tekijästä, reseptin päiväys ja laatu.

Lisäksi rekisteriin tallentuu tieto maksajasta, jos maksaja on muu kuin potilas (esim. 
vakuutusyhtiö, Kela/Totu tai edunvalvoja), tiedot sv-korvattavan palkkion suuruudesta 
(puhelinreseptit tai puhelimitse uusittu resepti), ostokertaa koskevat lisätiedot, alkuomavastuun 
määrä ennen ja jälkeen toimituksen, kokonaishinta sekä korvattu hinta.

Tietoja yhdistetään sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) perusteella Kelan 
ylläpitämään valtakunnalliseen Kanta-palveluun.

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat asiakkaan lääkemääräykset, Kelan suorakorvaustietojen 
kyselypalvelu ja asiakkaan Kelakortti.

Tietojen säilyttäminen

Apteekit voivat säilyttää lääkemääräysrekisterin tietoja sähköisessä aktiivirekisterissä reseptin 
voimassaoloajan (13 kk). Tämän ajan puitteissa apteekki voi käyttää tietoja lääkkeiden käytön 
ohjaukseen ja muuhun toiminnalliseen tarkoitukseen ilman erillistä, asiakkaan antamaa lupaa.

Tätä vanhempia tietoja ei ilman asiakkaan lupaa saa käyttää muuhun kuin valvontaviranomaisten 
edellyttämiin tarkoituksiin. Valvontatoiminnassa tarvittavia tietoja voidaan säilyttää 5 vuoden 
ajan. (Tietosuojavaltuutetun kannanotto Dnro 793/41/97, 21.10.1999).

Tietojen hävittäminen

Tiedot hävitetään niiden määritellyn säilytysajan päätyttyä niin, etteivät ne joudu ulkopuolisten 
saataville. Annosjaeltavien lääkkeiden lääkekorttirekisteri:
Apteekille tulevissa lääkekorteissa on asiakkaan nimi- ja sosiaaliturvatunnus, annosjaeltujen 
lääkkeiden toimituspaikka, asiakkaan lääkitys (lääkkeiden nimet, vahvuudet ja annostelut).

Säännönmukaiset tietolähteet

Annosjakelukortit tulevat apteekkiin kotihoidosta/palvelutalosta/asiakkaalta. Perusteena on 
annosjakeluasiakkaan kirjallinen suostumus.

Tietojen säilyttäminen

Apteekit voivat säilyttää lääkekorttirekisterin tietoja 12 kuukautta. Tämän ajan puitteissa 
apteekki voi käyttää tietoja lääkkeiden käytön ohjaukseen ja muuhun toiminnalliseen tarkoitukseen 
ilman erillistä, asiakkaan antamaa lupaa.

Tietojen hävittäminen

Tiedot hävitetään tietoturvallisesti niiden määritellyn säilytysajan päätyttyä niin, etteivät ne 
joudu ulkopuolisten saataville.


Annosjaeltavien lääkkeiden tilauslistarekisteri:

Manuaalisessa tilauslistassa on seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, henkilötunnus, annosjaeltavien 
lääkkeiden toimituspaikka ja annosjaeltaviin lääkkeisiin tehtävät muutokset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilauslistat tulevat apteekkiin kotihoidosta/palvelutalosta. Hoitajat ovat velvollisia ilmoittamaan 
apteekille lääkärin määräämistä lääkitysmuutoksista annosjakeluasiakkaan annosjaeltavien 
annosjakelupussien lääkkeisiin. Perusteena on asiakkaan kirjallinen suostumus.

Tietojen säilyttäminen

Apteekki säilyttää tilauslistoja 12 kuukauden ajan. Tietojen hävittäminen
Tiedot hävitetään tietoturvallisesti niiden määritellyn säilytysajan päätyttyä niin, etteivät ne 
joudu ulkopuolisten saataville.

Apteekkisopimusrekisteri:

Apteekille tulevissa apteekkisopimuksessa on asiakkaan nimi, henkilötunnus sekä sopimuksen alkamis- 
ja päättymistiedot sekä lääkkeet, joita sopimus koskee. Nämä tiedot kirjataan myös 
tietoturvalliseen sähköiseen apteekkisopimusjärjestelmään, jossa kukin apteekki toimii 
rekisterinpitäjänä omien apteekkisopimusasiakkaiden henkilötietojen osalta. Järjestelmän teknisestä 
ylläpidosta huolehtii apteekin toimeksiannosta Suomen Apteekkariliitto.

Menettelyssä on välttämätöntä käsitellä myös muiden kuin Apteekkisopimusasiakkaiden tietoja. 
Päihde- ja lääkeriippuvuus on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, jolloin menettelyllä 
saavutettava tärkeä yleinen etu puoltaa menettelyn järjestämistä em. tavalla. Menettelyyn on saatu 
lainsäädäntöön perustuva tuki myös terveydenhuollon poliittisesta ohjauksesta ja toimeenpanosta 
vastaavalta Sosiaali- ja terveysministeriöltä. Apteekin reseptinkäsittelyohjelma tarkistaa 
automaattisesti kaikkia ns. pkv- ja huumausainelääkkeitä sisältäviä reseptejä toimitettaessa 
Apteekkisopimusjärjestelmästä, onko käsiteltävän reseptin haltijalla voimassa olevaa 
apteekkisopimusta jossakin järjestelmässä mukana olevassa apteekissa. Mikäli henkilöllä on sopimus 
toisen apteekin kanssa, käsittelijä saa tästä ilmoituksen ja ohjaa henkilön hakemaan lääkkeen 
asiakkaan sopimusapteekista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Apteekkisopimus tulee apteekkiin lääkäriltä tai asiakkaalta. Perusteena on apteekkisopimusasiakkaan 
kirjallinen suostumus.

Tietojen säilyttäminen

Asiakas antaa kirjallisessa suostumuksessa suostumuksensa tallentaa hänen tietonsa 
apteekkisopimuksesta sähköiseen asiakasrekisteriin. Paperisia tietoja säilytetään, kunnes sopimus 
purkautuu. Apteekkisopimuksen päättyä myös sähköiset tiedot sopimukseen liittyen poistetaan.

Muiden, kuin apteekkisopimusasiakkaiden tietojen kyselyitä ja niiden tuloksia ei koskaan tallenneta 
apteekkiin eikä Apteekkisopimusjärjestelmään.

Tietojen hävittäminen

Apteekkisopimuksen voi purkaa potilas tai lääkäri. Apteekki ei voi purkaa sopimusta, koska se ei 
ole varsinainen sopijaosapuoli. Apteekin tulee kuitenkin välittömästi tiedottaa hoitavalle 
lääkärille esimerkiksi potilaan väkivaltaisesta tai uhkaavasta käytöksestä apteekissa. Jos asiakas 
käyttäytyy toistuvasti uhkaavasti tai väkivaltaisesti apteekissa, lääkärin tulee purkaa sopimus, 
vaikka hoitosuhde muuten jatkuisi. Lääkärille tulee tiedottaa myös, jos potilas jättää 
noudattamatta sopimusta ja esimerkiksi yrittää hakea sopimuslääkkeitä muista apteekeista. Tällöin 
hoitava lääkäri voi purkaa sopimuksen. Jos sopimus purkautuu, apteekit poistavat sopimusta koskevat 
tiedot rekisteristään.

Potilas voi purkaa sopimuksen ainoastaan sopimukseen merkityn hoitavan lääkärin vastaanotolla. 
Lääkäri tiedottaa sopimuksen purkamisesta sopimukseen merkitylle apteekille ja apteekki tiedottaa 
edelleen muille apteekeille sovitun käytännön mukaisesti.

Jos sopimus purkautuu, apteekit poistavat tietoturvallisesti sopimusta koskevat tiedot 
rekisteristään. Tiliasiakasrekisteri:
Tiliasiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, 
postinumero ja – toimipaikka sekä puhelinnumero. Rekisterissä on myös mahdollinen tieto 
palvelukodista, hoitoyksiköstä ja asiakkaan mahdollisesta edunvalvojasta. Lisäksi lomakkeessa on 
laskutustiedot (laskutusosoite) ja tieto haluaako asiakas laskunsa suoraveloituksena, E-laskuna vai 
paperisena laskuna.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiliasiakassopimus tulee apteekkiin hoivakodilta, asiakkaalta, kotisairaanhoidosta tai asiakkaan 
edunvalvojalta ja siinä on heidän täyttämät tiedot. Perusteena on tilisopimusasiakkaan kirjallinen 
suostumus.

Tietojen säilyttäminen


Asiakas antaa kirjallisessa suostumuksessa suostumuksensa tallentaa hänen tietonsa 
tiliasiakassopimuksesta tiliasiakasrekisteriin. Apteekki säilyttää paperisia ja sähköisiä tietoja 
niin pitkään, kunnes saa ilmoituksen tiliasiakkuuden loppumisesta ja asiakas on tilisopimukseen 
perustuen maksanut kaikki avoimet laskut.

Tietojen hävittäminen


Tiliasiakassopimuksen voi purkaa asiakas, kotihoito, palvelutalon työntekijä tai asiakkaan 
edunvalvoja.
Jos sopimus purkautuu, apteekki poistaa sopimusta koskevat tiedot rekisteristään ja 
tiliasiakassopimuspaperit hävitetään tietoturvallisesti, kunnes kaikki laskut on maksettu. Sopimus 
purkautuu automaattisesti myös tilanteessa, kun mahdollinen tieto asiakkaan kuolemasta on tullut 
apteekkiin ja laskut maksettu.

Asiakkuudenhallintarekisteri:

Asiakkuudenhallintarekisteriin tallentuu sähköisesti asiakkaan nimi, henkilötunnus sekä asiakkaalle 
apteekistamme toimitetut reseptilääkkeet ja muut tuotteet, valmisteiden vahvuudet, toimitusmäärät, 
annostukset ja päivämäärä, milloin kyseiset lääkkeet on toimitettu.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot tallentuvat asiakkuudenhallintarekisteriin asiakkaalle toimitettujen reseptien ja muiden 
tuotteiden mukaisesti automaattisesti.

Tietojen säilyttäminen

Tiedot säilyvät asiakkuudenhallintarekisterissä yhden vuoden ajan ja sen jälkeen ne poistuvat 
tietoturvallisesti järjestelmästä automaattisesti.

Tietojen hävittäminen

Asiakkaan tiedot poistuvat tietoturvallisesti järjestelmästä automaattisesti tietoturvallisesti 
vuoden kuluttua. Tilausliittymärekisteri:
Tilausliittymärekisterin tiedot ovat sähköisiä tallenteita. Apteekin tilausliittymärekisteriin 
tallentuu asiakkaan nimi ja henkilötunnus sekä tilauksen tehneen hoitajan tiedot ja toimipaikka. 
Tilausrekisteriin on asiakkaan kohdalle voitu edunvalvojan toimesta tehdä ostorajoitus / kuukausi.

Lisäksi rekisteriin tallentuu tilatun ja toimitetun lääkkeen tai muun tuotteen nimi, vahvuus ja 
pakkauskoko, tilaus- ja tilauksen käsittelypäivämäärä sekä tilaajan antamat lisätiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat Kelan Kanta-palvelun tiedot, Kelan suorakorvaustiedot, 
asiakkaan, omaisen tai edunvalvojan antamat tarpeelliset terveystiedot, työntekijän havaintoihin 
liittyvät asiakkaan hoitamiseen liittyvät tiedot ja asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa 
tehdyn sopimuksen kautta saadut tiedot.

Tietojen säilyttäminen

Tiedot säilytetään järjestelmässä 13 kuukautta ja sen jälkeen ne poistuvat tietoturvallisesti 
automaattisesti järjestelmästä.

Tietojen hävittäminen

Tiedot säilytetään järjestelmässä 13 kuukautta ja sen jälkeen ne poistuvat tietoturvallisesti 
automaattisesti järjestelmästä.

Kameravalvonnan rekisteri:

Rekisteriin tallentuvat tiedot kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi 
rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri muodostuu apteekin tarpeellisiin paikkoihin sijoittamien kameroiden välittämästä 
analogisesta tai digitaalisesta tallenteesta.

Tietojen säilyttäminen

Rekisterin tietoja säilytetään tarpeelliseksi todettu aika. Sen jälkeen tieto säännönmukaisesti 
tuhoutuu uuden tallenteen alle.

Tietojen hävittäminen

Tieto tuhoutuu säännönmukaisesti uuden tallenteen alle.

Myrkyllisten tai erittäin myrkyllisten kemikaalien luovuttamisrekisteri:

Myrkyllisten ja erittäin myrkyllisten kemikaalien käsittelystä apteekki säilyttää seuraavat tiedot: 
Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaan ostaman kemikaalin nimi, määrä 
sekä käyttötarkoitustiedot.

Kemikaalin vastaanottajan on todistettava henkilöllisyytensä sekä päivättävä ja allekirjoitettava 
lomake. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta. Rekisteriin lisätään asiakkaan ostaman 
kemikaalin nimi, määrä sekä asiakkaan ilmoittama käyttötarkoitus.

Tietojen säilyttäminen

Apteekilla on lakiin perustuva säilytysvelvollisuus rekisteröidä apteekista toimitetun kemikaalin 
vähittäismyynti asiakkaalle. Apteekki säilyttää tiedot viisi vuotta.

Tietojen hävittäminen

Lakiin perustuvan säilytysvelvollisuuden jälkeen apteekki hävittää tiedot toimitetuista kemikaalien 
vähittäismyynneistä tietoturvallisesti.

Huumausainerekisteri:

Huumausainerekisteriin tallennetaan asiakkaalle toimitetun huumausaineen nimi, vahvuus, 
pakkauskoko, tuotenumero, toimituspäivämäärä, toimitettujen pakkausten lukumäärä, asiakkaan nimi ja 
lääkkeen määränneen lääkärin nimi ja sv-numero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaan sähköisestä reseptistä Kanta-palvelusta. 
Tietojen säilyttäminen
Apteekilla on lakiin perustuva kirjanpitovelvollisuus toimittamiansa huumausaineita vastaan. 
Kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana se on 
laadittu.

Tietojen hävittäminen

Lakiin perustuvan säilytysvelvollisuuden jälkeen apteekki hävittää tiedot toimittamistansa 
huumausaineista tietoturvallisesti.

Erityislupa- ja määräaikaisen erityislupavalmisteen rekisteri:

Erityislupahakemus sisältää asiakkaan nimen, henkilötunnuksen, lääkevalmisteen nimi, vahvuus, 
lääkemuoto, vaikuttava aine, lääkkeen määrä, valmistaja, maahantuoja, lääketukkukauppa ja 
kulutukseen luovuttajan (apteekin) tiedot. Lisäksi hakemuksessa on lääkkeen määrääjän antama 
selvitys niistä erityisistä sairaanhoidollisista syistä, joiden takia valmistetta tarvitaan. 
Hakemukseen liitetään myös kopio asiakkaan reseptistä ja valmisteyhteenveto tai vastaava selvitys 
uudesta erityislupavalmisteesta.
Erityislupahakemuksen osalta apteekin tulee arkistoida tiedot, milloin reseptilääkevalmiste on 
toimitettu ja kenelle.

Tuotevirhe- ja tuotevirhe-epäily rekisteri:

Paperiseen tuotevirhe- ja tuotevirhe-epäily lomakkeeseen tallennetaan seuraavat tiedot: Apteekin 
nimi, osoite, puhelinnumero, ja sähköpostiosoite. Asiakkaan tiedoista tallennetaan asiakkaan nimi, 
osoite,

puhelinnumero ja sähköpostisoite. Lomakkeeseen tallennetaan myös, milloin virhe on havaittu, kuka 
on täyttänyt lomakkeen, miten valmiste on säilytetty ja muu asiakkaan käyttämä lääkitys. Lisäksi 
lomakkeessa kysytään epäiltävän valmisteen nimi, vahvuus, pakkauskoko, eränumero, kestoaika ja 
myyntiluvan haltija. Lisäksi lomakkeeseen kirjataan apteekin tekemät toimenpiteet, milloin on tehty 
ilmoitus tuotevirhe- epäilystä, kuka teki ilmoituksen, mihin ilmoitus tehtiin (suoraan 
myyntiluvanhaltijalle, tukkuliikkeeseen (Oriola, Tamro, Magnum, Medifon, Vitabalans, Naviter, 
Loreal jne). Kuka on ottanut apteekin tekemän ilmoituksen vastaan, hänen nimi, puhelinnumero ja 
yrityksen puhelinnumero. Lisäksi lomakkeessa on kohta, mitä toimenpiteitä myyntiluvanhaltija on 
esittänyt apteekille. Lomakkeeseen täytetään, milloin tuote on lähetetty myyntiluvanhaltijalle, 
miten se on lähetetty ja onko saatteeksi laitettu kopio lomakkeesta. Lisäksi lomakkeeseen tulee 
merkinnät, milloin myyntiluvan haltija on antanut selvityksen apteekille, jos selvitys ei ole 
mennyt suoraan asiakkaalle, onko apteekki ja asiakas saanut hyvitystä tuotteesta, milloin asiakasta 
on tiedotettu myyntiluvan haltijan vastauksesta (mikäli asiakas on halukas saamaan vastauksen). 
Asiakkaalle annetaan hyvitys tuotteesta vasta, kun on saatu asiaan lupa tuotteen valmistajalta tai 
maahantuojalta.
Lopuksi lomakkeessa on päivämäärä, jolloin tuotevirhe on loppuun käsitelty. Säännönmukaiset 
tietolähteet
Asiakkaalta saadut tiedot sekä tiedot tuotevirhe-epäillystä tuotteesta. Tietojen säilyttäminen ja 
hävittäminen
Tuotevirheeseen ja -epäilyyn liittyviä tietoja säilytetään Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskuksen määräyksen mukaisesti 5 vuotta.
Kanta-asiakasrekisteri:

Kun olet liittynyt kanta-asiakkaaksi, on sinulta kerätty seuraavia henkilötietoja: Rekisteröidyn 
nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Kanta-asiakasohjelmaan liittyvät tiedot: asiakasnumero, kanta-asiakasohjelman hyödyntämiseen 
liittyvät tiedot, tiedot koskien aiemmin ostamiasi reseptivapaita lääkkeitä sekä mieltymyksiäsi 
niihin liittyen, tiedot koskien antamiasi suostumuksia henkilötietojesi käsittelyyn.


Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteröidyn allekirjoittama kanta-asiakassopimuslomake ja Hyvän mielen apteekit Oy:n ylläpitämän 
internetsovelluksen kautta tapahtuva liittyminen.


Tietojen säilyttäminen ja hävittäminen

Apteekki poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää 
liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Apteekkia 
poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos poistamiselle on laillinen 
este. Apteekki säilyttää kanta-asiakkaiden henkilötietoja toistaiseksi. Apteekki sitoutuu 
poistamaan henkilötiedot rekisteristä, jos asiakas purkaa kanta- asiakassopimuksen. Tietoja ei 
kuitenkaan poisteta, jos poistamiselle on laillinen este.

Lista henkilöistä, jotka voivat noutaa asiakkaan lääkkeet ja ei-lääkkeelliset itsehoitotuotteet 
apteekista: Säännönmukaiset tietolähteet
Listaan on kotisairaanhoidon/palvelutalon tai muun vastaavan yksikön vastaava hoitaja tai 
asianomaisen yksikön johtaja tai esimies kirjannut niiden henkilöiden nimet, jotka ovat 
oikeutettuja noutamaan asiakkaiden lääkkeitä ja ei-lääkkeellisiä itsehoitotuotteita apteekista 
asiakkaan nimellä.

Lista on kotisairaanhoidon/palvelutalon tai muun vastaavan yksikön vastaavan hoitajan tai 
asianomaisen yksikön johtajan tai esimiehen apteekille luovuttama.

Tietojen säilyttäminen ja hävittäminen

Vanhoja listoja henkilöistä, jotka voivat noutaa lääkkeitä ja ei-lääkkeellisiä itsehoitotuotteita 
apteekista säilytetään vuoden ajan siitä päivämäärästä, kun uusi vastaava lista on toimitettu 
apteekkiin. Listat hävitetään tietoturvallisesti.

Apteekin verkkosivut:

Apteekin verkkosivuilla käytetään vain välttämättömiä evästeitä.


Apteekin verkkosivujen palautelaatikkoon täytetään viestin aihe, palautteen lähettäjän nimi, 
osoite, puhelinnumero, sähköpostisosoite ja varsinainen viesti. Palautteen voi jättää myös 
nimettömänä.
Palautelaatikon kautta lähetetty palaute ei tallennu verkkosivujärjestelmään, vaan ohjautuu 
apteekin sähköpostiin. Palaute käsitellään apteekissa ja hävitetään heti sen jälkeen 
tietoturvallisesti, kun palautteeseen on reagoitu.

Säännönmukaiset tietolähteet

Apteekin verkkosivuilla toimivat vain välttämättömät evästeet. Tietojen säilyttäminen ja 
hävittäminen
Eväste voidaan tallentaa käyttäjän koneelle pysyvästi.

Kelan suorakorvaus, toimeentulolaskutus, vakuutusyhtiöt ja työpaikkakassat:

Apteekin tietojärjestelmään tallentuu tieto asiakkaan saamasta kelan suorakorvauksesta, 
mahdollisesta kelan myöntämästä maksusitoumuksesta, vakuutusyhtiöstä ja työpaikkakassasta.

Säännönmukaiset tietolähteet


Kela velvoittaa apteekkeja sähköisesti tarkistamaan asiakkaan oikeuden suorakorvaukseen Kelan 
suorakorvaustietojen kyselypalvelusta jokaisen lääkeoston yhteydessä (Apteekkien SV-ohjeet).

Tietoja yhdistetään sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) perusteella Kelan 
ylläpitämiin valtakunnallisiin palveluihin. Näitä palveluita ja niiden tarjoajia ovat 
reseptikeskus, sairasvakuutuskorvaus ja toimeentulolaskutus sekä vakuutusyhtiöt.

Tietojen säilyttäminen

Maksusitoumuksen tiedot näkyvät Kelan reseptikeskuksessa niin kauan kuin maksusitoumus on voimassa. 
Maksusitoumus tallentuu apteekissa asiakkaalle maksusitoumuksella toimitetun ostokerran yhteyteen 
sähköiseen lääkemääräysrekisteriin.
Lääkemääräysrekisterin ylläpitäminen perustuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin: Lääkelaki 
395/1987, 57 §
Sairausvakuutuslaki 1224/2004, 15 luku 9 §
Sairausvakuutuslaki 1224/2004, 19 luku 1 §

Tietojen hävittäminen

Kela hallinnoi asiakkaan suorakorvaustietojen näkymistä kyselypalvelussa.

Kela hallinnoi maksusitoumuksen ja muiden tietojen näkymistä Kelan sähköisessä tietokannassa. 
Schengen-todistusrekisteri:
Schengen-todistusten myöntämisen yhteydessä apteekki käsittelee seuraavia henkilötietoja: 
lääkepakkaus, lääkemääräys, matkustusasiakirja, passi tai henkilökortin tiedot. Apteekki ei 
tallenna tässä yhteydessä tietoja apteekin rekistereihin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Schengen-todistuksen kirjoittamiseen tarvittavat tiedot saadaan sähköisestä reseptikeskuksesta 
asiakkaan tietojen kohdalta. Asiakkaan tietojen hakeminen kelan reseptikeskuksesta perustuu 
asiakkaan suulliseen suostumukseen.

Tietojen säilyttäminen

Apteekki säilyttää Schengen-todistuksen kirjoittamiseen liittyviä tietoja 1 vuoden ajan todistuksen 
voimassaoloajan päättymisestä. Apteekin on rekisteröitävä kirjoittamisensa Schengen-todistusten 
lukumäärä/vuosi Fimean kyselyä varten.

Tietojen hävittäminen

Apteekki hävittää Schengen-todistuksesta muodostuneen asiakirjan tietoturvallisesti, kun 1 vuosi on 
kulunut todistuksen voimassaoloajan päättymisestä.

Laskujen perintä ja luottotiedot:

Ropo kerää ja käsittelee rekisteröidyistä palveluidensa tarjoamisen kannalta tarpeellisia tietoja. 
Tämä koskee toimeksiantajalta saatuja tietoja, rekisteröityjen itsensä antamia tietoja ja muista 
lähteistä kerättyjä tietoja.

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

•  Yksilöinti- ja yhteystiedot, esimerkiksi nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, osoite, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite ja pankkiyhteystiedot
•  Perintään ja laskutukseen liittyvät tiedot, esimerkiksi laskutus- ja/tai perintäasiakkaiden 
asiakasnumero, laskutus- eli myyntireskontratiedot, saatavaa, saatavan määrää ja perustetta sekä 
sen maksamista koskevat tiedot, toimeksiannon asianumero ja sen käsittelyvaihetta koskevat tiedot, 
perintätoimenpiteitä ja perinnän vaihetta koskevat tiedot, laskutettavan ja/tai perittävän 
asiakkaan itse antamat tiedot, viranomaisilta ja julkisista rekistereistä saatavat toimeksiannon 
hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten julkiset luottotiedot, viranomaispäätökset ja 
täytäntöönpanotiedot, toimeksiantajan ilmoittamat laskutus- ja/tai perintätoimeksiannon hoitamisen 
kannalta tarpeelliset tiedot, ajoneuvon omistaja- ja haltijatiedot, asiakaspalvelun kanssa käydyt 
puhelinkeskustelut ja muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot toimeksiantajasta 
ja toimeksiannon kohteesta.
•  Tiedot asiaan liittyvistä kolmansista tahoista, esimerkiksi yhteyshenkilöiden tai edunvalvojien 
nimet ja yhteystiedot
•  Luoton myöntämiseen ja valvomiseen liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi luottotiedot sekä 
maksukäyttäytymistä koskevat tiedot
•  Käyttäjätiedot sähköisiin palveluihin, esimerkiksi käyttäjätunnus ja kryptattu salasana
•  Käyttäytymistiedot ja tekniset tunnistamistiedot, rekisteröidyn verkkokäyttäytymisen ja Ropon 
palveluiden seuranta esimerkiksi evästeiden tai vastaavien teknisten tunnistetietojen avulla ja

kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käytetyt sivut, selaintyyppi, 
verkko- osoite, istunnon aika ja kesto.

Säännönmukaiset tietolähteet

•  Toimeksiantajat, tässä yhteydessä apteekki (toimeksiantoa, laskutus- ja/tai perintäasiakasta ja 
saatavaa koskevat tiedot)
•  Laskutus- ja perintäasiakkaat (asiakasta itseään sekä saatavaa ja maksuja koskevat 
tiedot)
•  Rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta (laskutukseen ja/tai perintään liittyvät 
tiedot)
•  Väestörekisteri (osoite- ja henkilötiedot sekä edunvalvontatiedot)
•  Oikeusrekisterikeskus (konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelytiedot)
•  Bisnode Finland Oy:n ja Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisterit (julkiset 
maksuhäiriötiedot)
•  Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (yritys- ja yhteisötiedot)
•  Verottaja (Julkiset verotiedot)
•  Patentti- ja rekisterihallitus (laskutus- ja/tai perintäasiakkaan yksilöintitiedot)
•  Numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyritykset (puhelinnumerot ja osoitetiedot)
•  Maistraatit (edunvalvontatiedot)
•  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (ajoneuvon omistaja- ja haltijatiedot)
•  Lisäksi tietoa saadaan tuomioistuimilta, esitutkintaviranomaisilta, ulosottoviranomaisilta sekä 
työvoimaviranomaisilta

Tietojen säilyttäminen

Ropo säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa 
määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja 
pidempään (esimerkiksi erityislainsäädäntöön, kirjanpitovelvoitteisiin tai 
raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai ellei Ropo tarvitse tietoja 
oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi.

Ropo säilyttää laskutus- ja perintäasiakkaana olevien rekisteröityjen henkilötietoja kyseisen 
laskutuksen ja/tai perinnän vaatiman ajan ja lainsäädännön tämän jälkeen vaatiman ajan.

Kun henkilötietojen säilytysaika on kulunut umpeen, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa. 
Tietojen hävittäminen
Sopimuksen päätyttyä Ropo Capital poistaa kohtuullisessa ajassa ne sopimuksen perusteella asiakkaan 
lukuun käsitellyt henkilötiedot, joita soveltuvan lainsäädännön vuoksi ei ole perusteltua 
säilyttää. Ropo Capital säilyttää henkilötietoja sen aikaa kuin se on soveltuvan lainsäädännön 
vuoksi perusteltua, minkä jälkeen ne sopimussuhteen loputtua poistetaan kohtuullisessa ajassa. 
Soveltuvan tietosuojalainsäädännön niin vaatiessa, Ropo Capital pitää käsittelijänä selostetta 
käsittelytoimista valvontaviranomaista varten.

6. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Lääkemääräysrekisteri:

Tietoja luovutetaan ainoastaan asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa kirjallisella 
suostumuksella tai lainsäädäntöön kirjatun perusteen mukaisesti.

Lainsäädäntöön perustuen tietoja luovutetaan seuraavissa tapauksissa: – Kansaneläkelaitos ja 
sairauskassat

Peruste: Lääkkeiden suorakorvausmenettelyn toteuttaminen (sairausvakuutuslaki 1224/2004, 19 luku 1 
§).

Luovutettavat tiedot: asiakkaan henkilötunnus, lääkkeen määrääjän yksilöintitunnus, lääkkeen nimi 
ja tuotenumero, lääkeseoksen koostumus, lääkkeen kokonaismäärä ja toimitettu määrä, 
erityiskorvattavista ja rajoitetusti korvattavista sekä lisäkorvattavista lääkkeistä edellisen 
toimituksen päivämäärä ja toimitettu määrä, lääkemääräyksen laatu, lääkemääräyksen päiväys, 
lääkkeen hinta, ostokerran kokonaishinta, tiedot alkuomavastuukertymästä, lääkekorvaukset 
lajeittain ja omavastuuosuus, ostokertaa koskevat lisätiedot.

Toimitustapa: Kantapalvelujen kautta.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot (AVI)

Peruste: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisen valvonta (Laki terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä 559/1994, 40 §). Tiedot toimitetaan vain pyynnöstä.

Toimitustapa: Tiedot toimitetaan suojattuna tiedonsiirtona. Suorakorvausjärjestelmän lisäksi 
kelalta voi tulla yksittäisiä selvityspyyntöjä koskien jotain tiettyä toimitusta. Nämä kyselyt 
tulevat apteekin sähköpostiin tai postitse. Näihin selvityspyyntöihin vastataan tietoturvallisesti 
kelan oman turvapostin kautta.

Annosjaeltavien lääkkeiden lääkekorttirekisteri:

Apteekissa säilytettävien lääkekorttien tietoja luovutetaan ainoastaan annosjakelun tarkoittamassa 
laajuudessa sopimusvalmistusapteekin annosjakeluyksikölle, hoitavalle lääkärille ja asiakkaan 
lääkitysasioita hoitavalle yksikölle. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin 
annosjakelutoimintaan.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Annosjaeltavien 
lääkkeiden tilauslistarekisteri:
Annosjakeluasiakkaan henkilötiedot luovutetaan sopimusvalmistusapteekin annosjakeluyksikölle. 
Perusteena on annosjakeluasiakkaan kirjallinen suostumus. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen 
kuin annosjakelutoimintaan

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
Apteekkisopimusrekisteri:
Asiakas suostuu siihen, että hänen valitsemansa apteekki voi välittää tietoa hänen tilanteestaan 
hoitavalle lääkärille. Apteekki myös tiedottaa hoitosopimuksesta muille apteekeille, jotka 
pidättäytyvät toimittamasta potilaalle pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia- tai muita 
sopimuksen piiriin kuuluvia lääkkeitä. Tieto välitetään Suomen Apteekkariliiton ylläpitämän 
sähköisen tietoturvallisen verkkoratkaisun kautta.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tiliasiakasrekisteri:
Tiliasiakasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa asiakkaalle itselleen, hoivakodille, laskujen 
maksajalle, kotisairaanhoidolle ja asiakkaan edunvalvojalle esim. tilanteissa, kun asiakkaalla on 
maksamattomia laskuja.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
Asiakkuudenhallintarekisteri:

Asiakkuudenhallintarekisterin tietoja ei luovuteta apteekin ulkopuolelle muille kuin lääkkeen 
määränneelle lääkärille esim. tilanteessa, jossa asiakkaalle määrätyllä lääkkeellä olisi 
haitallinen yhteisvaikutus asiakkaan jo käytössä olevan lääkkeen kanssa.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Apteekin 
tilausliittymä rekisteri:
Henkilötietojen käsittely apteekissamme on ehdottoman luottamuksellista. Ainoastaan apteekin 
farmaseuttisella henkilöstöllä ja tietojärjestelmäntoimittajalla alihankkijoineen on pääsy 
järjestelmään. Henkilöstöä ja alihankkijoita koskee sopimusperusteinen ja/tai lakisääteinen 
salassapitovelvollisuus henkilön lääkkeitä, muita tuotteita ja terveydentilaa koskevien tietojen 
osalta. Järjestelmän käyttöön ja käsittelyyn oikeutettuja ovat ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka 
työnsä puolesta tarvitsevat näitä tietoja. Järjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaista tunnusta ja 
vahvaa salasanaa.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kameravalvonnan 
rekisteri:
Ainoastaan apteekin henkilöstöllä on pääsy kameran valvontajärjestelmään.

Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta muulloin, kuin silloin, kun poliisi tai muu 
toimivaltainen viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa kirjallisesti vaatii 
rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa. Lisäksi apteekki voi toimittaa kameravalvontarekisterin 
tietoja viranomaiselle epäillyssä rikoksessa.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Huumausainerekisteri:
Huumausainelain mukaisesti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen palveluksella olevalla on 
oikeus tarkastaa tiloja, joissa huumausainetta säilytetään tai muulla tavoin käsitellään. Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella voi tarvittaessa pyytää poliisilta sekä- tulli- ja 
rajavartioviranomaiselta virka-apua sille tämän lain nojalla kuuluvan tehtävän suorittamiseksi.


Erityislupa- ja määräaikaisen erityislupavalmisteen rekisteri:


Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on oikeus nähdä erityislupa- ja määräaikaisen 
erityislupavalmisteen rekisteri.


Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tuotevirhe-epäilyt ja 
tuotevirherekisteri:
Asiakkaalta kysytään lupa hänen tietojensa antamiseksi eteenpäin. Asiakkaan tietoja voidaan antaa 
täten lääkkeen valmistajalle, lääketukulle ja/tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle. 
Tuotevirhe- epäily -lomakkeesta voidaan siirtää myös tiedot tukun sähköisiin järjestelmiin (myös 
asiakkaan tiedot siirretään, mikäli on saatu lupa asiakkaalta). Luokan 1-3 tuoteviheistä tulee 
apteekin ilmoittaa välittömästi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle. Luokan 1-2 
tuotevirheistä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on omalta osaltaan velvollinen 
ilmoittamaan kansainvälisesti muille lääkeviranomaisille sovituissa aikarajoissa. Luokan 3 
tuotevirheistä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus ilmoittaa tarvittaessa kansainvälisesti 
muille lääkeviranomaille.

Apteekin kanta-asiakasrekisteri:

Kanta-asiakasrekisterin tietojen säännönmukaista luovutusta ei tehdä. Tietojen luovutus tehdään 
tarvittaessa tarkan harkinnan varaisesti yrityksen toiminnan kannalta näin vaativissa tilanteissa 
esim. omistajan vaihdoksen yhteydessä.


Apteekki luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, 
jos asianomainen pyytää Apteekkia toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön 
perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Apteekkia luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon 
Apteekin hallussa olevasta tietokannasta.
Apteekki ei siirrä Apteekin hallussa olevia tietoja kolmansiin maihin tai kansainväliselle 
järjestölle.
Kaikki henkilötiedot säilytetään ja niitä käsitellään palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan 
unionin alueella. Lista henkilöistä, jotka voivat noutaa asiakkaan lääkkeet ja ei-lääkkeelliset 
itsehoitotuotteet apteekista:
Listoja henkilöistä, jotka voivat noutaa asiakkaan lääkkeet ja ei-lääkkeelliset itsehoitotuotteet 
apteekista, ei luovuteta apteekista kolmansille osapuolille.

Apteekin verkkosivut:

Apteekin verkkosivujen palautelaatikkoon tulleet asiakaspalautteet käsittelemme luottamuksellisesti 
asiakaspalvelumme kehittämiseksi. Mikäli asiakas on jättänyt yhteystietonsa palautteen annon 
yhteydessä, olemme tarvittaessa yhteydessä asiakkaaseen. Palautelaatikkoon tulleita tietoja ei 
siirretä apteekista minnekään, ei myöskään Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kelan suorakorvaus ja toimeentulolaskutus, vakuutusyhtiöt:

Työpaikkakassoja ja vakuutusyhtiöitä laskutettaessa toimitetaan vastaavat tiedot suojattuna 
tiedonsiirtona sekä tarvittaessa paperitulosteena.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Schengen-todistukset:
Apteekki ei tallenna tässä yhteydessä tietoja apteekin rekistereihin eikä täten siirrä asiakkaan 
tietoja minnekään. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle raportoidaan vuosittain 
apteekissa kirjoitettujen Schengen-todistusten lukumäärä, ei muita tietoja.

Laskujen peritä ja luottotiedot:

Rekisteröityjen henkilötietoja saatetaan luovuttaa kolmannelle taholle toimeksiantosopimusten ja 
kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa tilanteissa muun ohella:

•  Toimeksiantajalle
•  Laskutus- ja/tai perintäasiakkaalle tai tämän määräämälle taholle rekisteröityyn 
liittyen
•  Tuomioistuimille
•  Ulosottoviranomaisille
•  Poliisiviranomaisille
•  Luottotietoyhtiöille
•  Numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyrityksille tietojen tarkistamista varten
•  Nimi- ja osoitetiedot jakeluyhtiöille kirjeiden postittamista varten

Luottotietotoiminnan harjoittajan luottotietorekisteristä peräisin olevia luottotietoja voidaan 
välittää toimeksiantajina toimiville sopimusasiakkaille.

Lisäksi henkilötietojen käsittelyyn voivat osallistua Ropolle IT- ja tietojärjestelmiä ja muita 
tietoteknisiä palveluita sekä muita palveluita tuottavat palveluntarjoajat ja yhteistyökumppanit.

Ropo voi myös joutua hätätilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa luovuttamaan 
rekisteröityjen henkilötietoja ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi. Lisäksi 
Ropo voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja, mikäli Ropo on osallisena 
oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä.

Mikäli Ropo on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä se voi 
joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Apteekki on antanut tietosuojaliitteellä luvan Ropo Capitalille luvan käyttää alihankkijoita 
henkilötietojen käsittelyssä. Alihankkijat käsittelevät henkilötietoja heidän kanssaan sovitun 
mukaisessa laajuudessa.

Henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai Euroopan 
komission päättämien riittävän tietosuojan tason maiden ulkopuolelle ilman, että Ropo Capital 
ilmoittaa asiasta etukäteen apteekille. Jos apteekki ei anna lupaa siirtoon, apteekilla on oikeus 
irtisanoa sopimus neljäntoista
(14) päivän kuluessa ilmoituksesta. Apteekin irtisanoessa sopimuksen noudatetaan yleisten ja 
palvelukohtaisten ehtojen kohtaa 1.2 sopimuksen irtisanomisesta ja irtisanomisajasta.

Mikäli henkilötietoja siirretään Euroopan unionin, Euroopan talousalueen ja Euroopan komission 
päättämien riittävän tietosuojan tason maiden ulkopuolelle, osapuolet käyttävät asianmukaisia 
suojatoimia, kuten Euroopan komission vahvistamia tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita.

7. REKISTERITIETOJEN KÄYTTÖ JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET

Lääkemääräysrekisteri:

Lääkemääräysrekisteriä käytetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja tietokoneelle 
kirjaudutaan omilla käyttäjätunnuksilla.

Ainoastaan apteekin henkilöstöllä ja tietojärjestelmän toimittajalla alihankkijoineen on pääsy 
järjestelmään. Henkilöstöä ja alihankkijoita koskee sopimusperusteinen ja/tai lakisääteinen 
salassapitovelvollisuus.
Järjestelmän käyttöön ja käsittelyyn oikeutettuja ovat ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka työnsä 
puolesta tarvitsevat henkilötietoja. Järjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaista käyttäjätunnusta 
ja vahvaa salasanaa.

Rekisteritietojen käyttöä valvotaan. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

Tietojärjestelmän toimittaja voi apteekin valvoessa ottaa etäyhteyden apteekin tietokoneelle.

Apteekin apteekkijärjestelmä on auditoitu järjestelmä ja täyttää Sosiaali- ja Terveysministeriön 
apteekkitietojärjestelmille asetetut kansalliset auditointivaatimukset. Auditoinnin yhteydessä 
järjestelmäntoimittajan tarjoama Apteekkiverkko on hyväksytty tietoturvalliseksi ratkaisuksi 
suojata apteekin verkko ja liittyä Kelan kanta-palveluihin.

Apteekin järjestelmätoimittaja käyttää hallintayhteyttä apteekin järjestelmään ainoastaan 
asiakastukitilanteiden hoitamiseen ja palvelimen käyttöjärjestelmän ja apteekkiohjelmiston 
päivitysten suorittamiseen. Järjestelmäntoimittaja ilmoittaa apteekille havaitsemistaan 
haavoittuvuuksista ja huolehtii käyttöjärjestelmän päivityksistä.

Hallintayhteyden avaamiseen ovat oikeutettuja järjestelmän toimittajan sovelluskehittäjät- ja 
tukihenkilöt. Jokainen hallintapalvelimen kautta avattu yhteys asiakkaan apteekkijärjestelmään 
kirjataan automaattiseesti lokijärjestelmään.

Apteekin tilausliittymä rekisteri:

Apteekki toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen 
käsittelytoimintojen yhteydessä erityisesti tietoturvaloukkauksilta suojautumiseksi. Ainoastaan 
apteekin henkilöstöllä ja apteekin valitsemalla tietojärjestelmäntoimittajalla alihankkijoineen on 
pääsy järjestelmään.

Henkilöstöä ja alihankkijoita koskee sopimusperusteinen ja/tai lakisääteinen 
salassapitovelvollisuus. Järjestelmän käyttöön ja käsittelyyn oikeutettuja ovat ainoastaan 
sellaiset henkilöt, jotka työnsä puolesta tarvitsevat henkilötietoja. Järjestelmän käyttö vaatii 
henkilökohtaista tunnusta ja vahvaa salasanaa.

Annosjaeltavien lääkkeiden lääkekorttirekisteri:

Annosjaeltavien lääkkeiden lääkekortit säilytetään mapeissa apteekin annosjakelua tekevän 
farmaseuttisen henkilöstön toimistotilassa.

Apteekkisopimusrekisterit:

Alkuperäiset apteekkisopimukset säilytetään mapeissa apteekissa farmaseuttisen henkilökunnan 
työtilassa. Tiliasiakasrekisterit:
Alkuperäiset tiliasiakassopimukset säilytetään mapeissa apteekin toimistotiloissa. Asiakkuuden 
hallintarekisteri:
Asiakkuuden hallintarekisteriä käytetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja tietokoneelle 
kirjaudutaan omilla käyttäjätunnuksilla.
Ainoastaan apteekin henkilöstöllä ja tietojärjestelmän toimittajalla alihankkijoineen on pääsy 
järjestelmään. Henkilöstöä ja alihankkijoita koskee sopimusperusteinen ja/tai lakisääteinen 
salassapitovelvollisuus.
Järjestelmän käyttöön ja käsittelyyn oikeutettuja ovat ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka työnsä 
puolesta tarvitsevat henkilötietoja. Järjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaista tunnusta ja vahvaa 
salasanaa.

Tilausliittymärekisteri:

Ainoastaan apteekin farmaseuttisella henkilöstöllä, hoivakotien ja palvelutalojen hoitajilla sekä 
kotisairaanhoitajilla on pääsy tilausliittymärekisteriin. Apteekin tavalliset asiakkaat voivat 
kirjautua järjestelmään omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla ja he voivat nähdä sieltä vain 
itseensä liittyvät tiedot. Järjestelmän tietotokannan tiedot ovat lääke- ja potilastietoja, joiden 
sisällön saantiin on oikeus vain siihen valtuutetuilla henkilöillä. Apteekki myöntää 
käyttäjäoikeudet hoitoyksikköjen vastuulliselle hoitajalle, jotka hallinnoivat käyttäjätunnuksia 
heidän organisaatioissa. Tilausliittymään on kirjauduttava omalla käyttäjätunnuksella ja 
salasanalla.

Lisäksi tilausliittymän toimittajalla alihankkijoineen on pääsy järjestelmään. Henkilöstöä ja 
alihankkijoita koskee sopimusperusteinen ja/tai lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Kameravalvonnan rekisteri:

Kameravalvonnan tallenteista syntyvän rekisterin tietosisältö on asianmukaisesti suojattu ja pääsy 
tallenteisiin on vain apteekin henkilöstöllä, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä.

Myrkyllisten tai erittäin myrkyllisten kemikaalien luovuttamisrekisteri: Alkuperäiset 
luovuttamisdokumentit säilytetään mapeissa apteekin toimistotiloissa.

Huumausainerekisteri:

Huumausainekortit säilytetään mapissa lukitussa kaapissa apteekin toimistotiloissa. Ainoastaan 
apteekin farmaseuttinen henkilöstö käsittelee huumausainekortteja. Farmaseuttinen henkilö vahvistaa 
omalla nimikirjoituksellaan jokaisen tekemänsä merkinnän huumausainekorttiin.

Erityislupa- ja määräaikaisen erityislupavalmisteen rekisteri:

Erityislupa- ja määräaikaisen erityislupavalmisteen rekisterin paperit säilytetään mapissa 
apteekissa. Vain apteekin henkilökunnalla on oikeus tarkastella mappia työnsä velvoittaessa.

Tuotevirhe-epäilyt ja tuotevirherekisteri:

Tuotevirhe-epäilylomakkeet säilytetään tuotevirhe-epäily -mapissa apteekissa. Apteekin 
henkilöstöllä on pääsy tuotevirhe-epäilymapin sisältöön, kun heidän työnsä sitä edellyttää. Lisäksi 
henkilökunta voi käyttää tukun sähköistä tuotevirhe-epäily dokumenttiarkistoa työnsä sitä 
vaatiessa.

Kanta-asiakasrekisteri:

Rekisterin sisältämät tiedot on rajoitettu yrityksen tiedoiksi ja ne ovat saatavilla vain Apteekin 
määrittelemille valtuutetuille käyttäjille. Apteekki ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa 
teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.


Manuaalinen aineisto: Kanta-asiakaslomakkeet säilytetään apteekissa tiloissa, joihin ulkopuolisten 
pääsy on kokonaan kielletty. Vain erikseen nimetyt henkilöt pääsevät niihin käsiksi. Tiedot 
hävitetään asianomaisen pyynnöstä ja väliajoin, mikäli asiakas ei ole asioinut apteekissa yli 
vuoteen.

Digitaalinen aineisto: Digitaalinen aineisto säilytetään apteekin tiloissa. Aineisto on suojattu 
asianmukaisella ja ajantasaisella virustorjuntaohjelmalla ja palomuurilla.
Hyvän mielen apteekit Oy:n osalta kaikki henkilötiedot säilytetään ja niitä käsitellään 
palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin alueella. Asiakkaiden tiedot siirretään Hyvän 
Mielen apteekit oy:lle salattuna sähköpostina.. Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin se on 
tarpeen palveluiden tarjoamiseksi kanta- asiakasohjelman yhteydessä. Tietojen käsittelyn päätyttyä 
poistamme tietosi, elleivät lait ja säännökset nimenomaisesti vaadi meitä säilyttämään tietoja 
pidempään.

Lista henkilöistä, jotka voivat noutaa asiakkaan lääkkeet ja ei-lääkkeelliset itsehoitotuotteet 
apteekista:

Alkuperäiset listat henkilöistä, jotka voivat noutaa asiakkaan lääkkeet ja ei-lääkkeelliset 
itsehoitotuotteet apteekista, säilytetään mapeissa apteekissa farmaseuttisen henkilökunnan 
työtilassa. Vain apteekin henkilökunnalla on oikeus tarkastella mappia työnsä velvoittaessa.

Apteekin verkkosivut:

Apteekkarilla sekä apteekin verkkosivujen ylläpitäjällä on pääsy verkkosivujen hallintaan. 
Verkkosivujen hallintaan kirjaudutaan vahvalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Kelan suorakorvaus, toimeentulolaskutus, vakuutusyhtiöt ja työpaikkakassat:

Vain farmaseuttinen henkilökunta voi kirjautua sähköiseen reseptipalveluun ja vain asiakkaan 
suostumuksella. Lisäksi apteekin laskuttaja tekee työtä liittyen asiakkaalle toimitettujen ostojen 
kelakorvauksiin, toimeentulolaskutukseen, vakuutusyhtiöihin ja työpaikkakassoihin.

Farmaseuttien on kirjauduttava järjestelmään henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Schengen-todistukset:

Farmaseuttinen henkilökunta voi ainoastaan kirjoittaa Schengen-todistuksia ja heidän on saatava 
asiakkaan suostumus asiakkaan sähköisten reseptien tarkastelemiseksi.

Laskujen peritä ja luottotiedot:

Ropo käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen 
turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta 
häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Ropo käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan 
lukien seuraavat suojatoimenpiteet:

Ropon verkko ja palvelimet ovat suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tietojen 
luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu pääsyoikeuksin ja salasanoin. Pääsyoikeuden saavat 
perintä- ja muita toimeksiantoja hoitavat henkilökohtaisen ja toimenkuvakohtaisesti rajatun 
käyttöoikeuden omaavat, ohjeistetut henkilöt. Rekisterin käyttäjät tunnistetaan, käyttöä valvotaan 
ja käyttövaltuudet tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Henkilökunta on ohjeistettu salasanojen 
turvallisen käyttämisen osalta.

Aineisto säilytetään yrityksen nykyaikaisin turvajärjestelmin varustetussa, lukitussa tilassa, 
johon pääsyoikeus on vain työtehtäviensä vuoksi siihen määrätyillä henkilöillä. Tiloissa on 
kulunvalvonta.

Tietoja tulostetaan vain tarvittaessa, ja paperitulosteet tuhotaan tietoturvallisesti välittömästi 
käsittelyn jälkeen. Henkilökuntaa on ohjeistettu, että rekisteröityjen henkilötunnusta ei tule 
tarpeettomasti merkitä asiakirjoihin.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on tietosuojalain ja sopimusten salassapitoehtojen 
perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Ropo voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä 
palveluntarjoajille tai alihankkijoille, mutta Ropo varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, 
että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

8. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Tarkastusoikeuden sisältö: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot
(HeTiL 26 §). Rekisterinpitäjänä Viherlaakson apteekin ja Suomen Apteekkituotteet Oy:n on 
rekisteröidyn pyytäessä ilmoitettava, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei.

Rekisteröidylle on annettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään yhden kuukauden (1 
kk) kuluessa pyynnön vastaanottamisesta apteekin kohdassa 9. määrittämillä 
tarkastuspyyntökriteereillä. Määräaikaa voidaan tietyin edellytyksin jatkaa. Tarkastusoikeuden 
käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Apteekki ei vastaa siitä, jos tuo 1kk 
vastausaika viivästyy apteekista aiheutumattomasta syystä. Apteekilla on oltava saatuna kaikki 
tiedot asiakkaalta, ennen kuin tarkastusta voidaan aloittaa.

9. TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN JA ORGANISOINTI

Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla 
tavalla
varmennetulla asiakirjalla. Tarkastuspyynnössä on oltava asiakkaan koko nimi, sosiaaliturvatunnus 
ja mainittava ajankohta, jota tarkastus koskee.

Pyyntö osoitetaan: Viherlaakson apteekki, Apteekkari Kirsi Yritys, Kuusiniementie 2, 02710 Espoo. 
Pyynnöstä on käytävä ilmi, tarkoitetaanko Viherlaakson apteekin vai Suomen Apteekkituotteet Oy:n 
ylläpitämää rekisteriä.

Tarkastuksesta päättää: Apteekkari Kirsi Yritys

Pyydetyt tiedot pitää ensisijaisesti luovuttaa sähköisessä muodossa. Ennen tietojen luovuttamista, 
rekisteröidyn henkilöllisyys tulee pystyä varmistamaan.
Tiedot luovuttaa apteekkarin nimeämä henkilö.

Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot ja pyynnöstä saada ne 
kirjallisena. Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista 
rekisteröidylle pyydettäessä myös sähköisessä muodossa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle 
(Tietosuojavaltuutetun toimisto, Lintulahdenkuja 4, PL 800, 00531 Helsinki tai tietosuoja@om.fi), 
jos apteekki ei rekisterinpitäjänä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä 
sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä säädettyjen edellytysten täyttyessä. Rekisteröidyllä on 
oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

10. TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (rekisterin 
käyttötarkoitus) kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Korjauspyyntö tehdään apteekissa tai kirjallisesti. Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja 
tarvittaessa se tarkistetaan. Havaitun virheellisen tiedon voimme korjata saatuamme oikean tiedon 
sinulta tai muusta luotettavasta lähteestä.

Korjauksen tekee henkilö, jolla on rekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus.

Korjauspyyntö osoitetaan: Viherlaakson apteekki, Apteekkari Kirsi Yritys, Kuusiniementie 2, 02710 
Espoo Korjauksesta päättää: Apteekkari Kirsi Yritys